You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Survey para sa Children and Youth with Support Needs (Mga bata at Kabataan na Kailangan ng Suporta)

Inilathala ng Ministry of Children and Family Development ang Children and Youth with Support Needs Framework (Framework para sa Mga Bata at Kabataan na Kailangan ng Suporta) na naglalarawan sa hinaharap na bisyon at patakaran para sa mga serbisyo. 

Framework
Mga family connections centre
Mga Serbisyo para sa Kapansanan
Mga Serbisyong Panlalawigan
Mga Appendix, Talahulugan ng mga Terminolohiya, Bibliograpiya

Inaanyayahan namin ang mga pamilya, mga tagapagbigay ng serbisyo, at mga partner sa sektor na lumahok sa online survey na ito upang magbahagi ng mga perspektibo tungkol sa mga iba't ibang bahagi ng bagong modelo na makakatulong para makatulong sa pagpapatupad ng lahat ng mga family connections centre sa buong B.C. 

Maaaring sagutan ang survey mula Abril 13, 2022 hanggang Setyembre 11, 2022 at tatagal ng humigit-kumulang walong minuto upang makumpleto ito. Maaari kang magsimula, huminto, at magpatuloy ayon sa iyong bilis.  

Kung gusto mong makatanggap ng mga update o lumahok sa feedback at pananaliksik sa hinaharap, ididirekta ka sa isang hiwalay na page pagkatapos ng survey upang mag-sign up para makakuha ng higit pang impormasyon.

Background

Noong Oktubre 2021, ipinagtibay ng Ministry of Children and Family Development ang pagpapabuti ng mga paraan sa paghahatid ng mga serbisyo para sa mga bata at kabataan na kailangan ng suporta at kanilang mga pamilya. 

Ang mga bata, kabataan, at kanilang mga pamilya ay madaling makakuha ng impormasyon at mga serbisyo batay sa kanilang mga indibidwal na pangangailangan. Hindi na kakailanganin ang isang referral o diyagnosis, na siyang tutulong sa mga bata na makakuha ang mahahalagang serbisyo nang mas maaga. 

Magtatatag ang Ministry ng humigit-kumulang 40 family connections centre sa buong lalawigan na mag-aalok ng mga accessible at ingklusibong serbisyo na:

•    Makukuha ng lahat ng mga bata at kabataan na kailangan ng suporta at kanilang mga pamilya, saanman sila nakatira
•    Magagamit mula sa kapanganakan hanggang 19 taong gulang
•    Gender inclusive, culturally safe, at walang stigma

Upang masimulan ang mahalagang transisyon na ito, napili ang Northwest at Central Okanagan bilang mga lugar kung saan mas maaga itong ipapatupad. Sa Spring 2023, magbubukas ang mga unang family connections centre sa: Central Okanagan/Kelowna, Haida Gwaii/Prince Rupert,  Terrace/Kitimat at Bulkley Valley, at magbibigay ng mga serbisyo sa loob ng mga tinukoy na heyograpikong lugar. 

Pagsapit ng Setyembre 2024, magbibigay ang mga family connections centre sa buong lalawigan ng mga serbisyo at mga suporta sa mga bata at kabataan batay sa kanilang mga pangangailangan– kabilang ang mga suporta sa pag-uugali, mga serbisyo sa therapy, mga early intervention, at mga pampamilyang suporta.  

Mangyaring tandaan:Gumagana ang online feedback form na ito gamit ang Internet Explorer 11 at lahat ng mga mas bagong katulad na browser, tulad ng Firefox, Chrome, Opera atbp. na may naka-activate na JavaScript. Dapat naka-enable ang cookies sa setting ng iyong browser para gumana nang maayos ang questionnaire. Magta-time out ang questionnaire kapag ito ay inactive (hindi ginagamit) nang mahigit sa isang oras.

Abiso ng Koleksiyon: Ang iyong personal na impormasyon ay kokolektahin para sa makapagbigay-alam sa engagement para sa Children and Youth with Support Needs (Mga Bata at Kabataan na Kailangan ng Suporta).  Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa koleksyon ng personal na impormasyong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa: Director ng Citizen Engagement,  citizenengagement@gov.bc.ca. Ang impormasyong ito ay kinokolekta ng Ministry of Citizens’ Services sa ngalan ng Ministry of Children and Family Development, sa ilalim ng kapangyarihan ng seksyon 26(c) at 26(e) ng Freedom of Information and Protection of Privacy Act ("FOIPPA", Batas sa Kalayaan ng Impormasyon at Proteksyon ng Privacy).

Mangyaring huwag maglagay sa iyong sagot ng anumang personal na impormasyong makakapagbigay-kilala sa iyong sarili o ibang tao.